Podstawowe zasady

W ciągu stuletniej historii organizacji wypracowano kilka podstawowych zasad, które pomagają każdemu rotarianinowi zachować wysokie standardy etyczne i pracować na rzecz innych.

Cel
Rotary

Sformułowany w roku 1910, a później dostosowany do zmieniającej organizacji, Cel Rotary (Object of Rotary) definiuje sens istnienia organizacji i obowiązki jej członków.

Celem Rotary jest zaszczepiać i rozwijać idee służby społeczeństwu będące podstawą działań organizacji, a przede wszystkim:

  • Nawiązane znajomości traktować jako drogę do pomocy innym.
  • Stosować wysokie standardy moralne w biznesie, uznawać wszystkie zawody za wartościowe i potrzebne, szanować każde stanowisko zajmowane przez rotarianina jako kolejną możliwość służenia społeczeństwu;
  • Kierować się ideą służenia w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym;
  • Budować porozumienie międzynarodowe, wzajemną życzliwość i pokój poprzez biznesową i zawodową wspólnotę powstałą w trakcie służby rotariańskiej.
Cel Rotary International

Zasada
klasyfikacji

Skład klubu powinien odzwierciedlać zawodowy skład społeczności lokalnej, a liczba członków z tej samej grupy zawodowej powinna być ograniczona odpowiednio do wielkości klubu. Zróżnicowanie zawodowe ożywia atmosferę towarzyską w klubie i gwarantuje większą wiedzę i możliwości, które można wykorzystać podczas realizowania projektów.

Zasada klasyfikacji Rotary

Drogi
służby

Drogi służby (Avenues od Service) stanowią podstawę filozoficzną dla działalności każdego rotarianina.

  • Służba dla klubu

Skupia się na wzmacnianiu poczucia wspólnoty wśród członków i efektywności działań klubowych.

  • Służba zawodowa

Zachęca do pomocy innym swoją pracą zawodową oraz do przestrzegania najwyższych standardów etycznych.

  • Służba dla społeczności

Dotyczy projektów klubu podejmowanych poprawy warunków życia społeczności lokalnej.

  • Służba międzynarodowa

Oznacza działania podejmowane dla poszerzenia zasięgu idei rotariańskich na całym świecie, a także wspieranie idei międzynarodowego zrozumienia, tolerancji i pokoju.

  • Służba dla przyszłych pokoleń

Dostrzega pozytywne zmiany wprowadzane przez młodych poprzez pracę nad rozwojem zdolności przywódczych, projekty pomocowe i wymianę młodzieży.

Drogi służby Rotary
rckoszalin-logo2x.png

Rotary Club Koszalin jest organizacją pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku (znajdziesz nasz w bieżącym wykazie OPP).

Numer KRS: 0000181824.

Numer konta bankowego: 95 1500 1096 1210 9006 5567 0000.

Obserwuj nas