Fundacja Rotary

Fundacja Rotary (The Rotary Foundation) jest instytucją pożytku publicznego. Jej misją jest promowanie pokoju światowego, porozumienia i dobrej woli w stosunkach międzynarodowych poprzez wspomaganie ochrony zdrowia, edukacji i walkę z biedą.

Finansowanie

W roku rotariańskim zakończonym 30 czerwca 2009r., Fundacja Rotary otrzymała datki w łącznej kwocie 223,8 mln USD. Zostały one przeznaczone na prowadzenie przez kluby i dystrykty projekty humanitarne i edukacyjne, w tym na globalne zwalczanie polio. Datki są przekazywane na jeden z trzech funduszy.

  • Fundusz Programów Rocznych

(Annual Programs Fund) jest źródłem grantów i subsydiów w ramach programu fundacji.

  • Fundusz Stały

(Permanent Found) fundusz, którego tylko część przychodów z inwestycji jest wydawana na programy Fundacji Rotary, zapewniając dzięki temu płynność finansową fundacji.

  • Fundusz PolioPlus

Finansujący rotariańską akcję na rzecz uwolnienia świata od polio. Każdy dolar przekazany Fundacji wspomaga jej programy humanitarne, edukacyjne i kulturalne. Kluby i dystrykty z całego świata ubiegają się o granty na swoje projekty i otrzymują je z funduszy fundacji. Every Rotarian, Every Year (Każdy Rotarianin, Co Roku) to hasło zachęcające, by każdy rotarianin rocznie wpłacał co najmniej 100 dolarów na fundację, aby w ten sposób zapewnić realizację najważniejszych programów.

Finansowanie przez Fundację Rotary

Programy
Edukacyjne

Te programy służą promocji międzynarodowego porozumienia poprzez poznawanie ludzi z różnych krajów i kultur.

  • Stypendium Ambasadorskie

(Ambassadorial Scholarship) - międzynarodowy program finansowania studiów uniwersyteckich, corocznie wysyła za granicę około 500 studentów, którzy również pełnią rolę ambasadorów dobrej woli.

  • Rotariańskie Stypendia Programu Pokojowego

(Rotary Peace Fellowship) -  stypendia dla specjalistów w dziedzinie pokoju i rozwiązywania konfliktów, są to studia magisterskie i zawodowe w jednym z sześciu Rotariańskich Centrów Studiów Międzynarodowych.

  • Program Wymiany Grup Studyjnych

(Group Study Exchange) - krótkoterminowe wymiany grup zawodowych między dystryktami z różnych krajów przeznaczone dla nie-rotarian w wieku 25 do 40 lat.

Programy Edukacyjne Fundacji Rotary

Programy
Grantów
Humanitarnych

Pozwalają rotarianom zwiększyć udział finansowy w projektach międzynarodowych, takich jak budowy studni, opieki zdrowotnej czy likwidacji analfabetyzmu.

  • Uproszczone Granty Dystryktów

(District Simplified Grants) umożliwiają dystryktom wspieranie ze środków dystryktalnego funduszu celowego Fundacji Rotary działań oraz programów humanitarnych na rzecz społeczności lokalnych lub zagranicznych.

Drogi służby Rotary
rckoszalin-logo2x.png

Rotary Club Koszalin jest organizacją pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku (znajdziesz nasz w bieżącym wykazie OPP).

Numer KRS: 0000181824.

Numer konta bankowego: 95 1500 1096 1210 9006 5567 0000.

Obserwuj nas