Historia powstania

Oficjalnie Rotary Club w Koszalinie datuje swą działalność od 1993 roku, ale idea powstania klubu pojawiła się w gronie kilku osób - przyszłych jego członków - jeszcze w połowie 1992r.

Na spotkaniu 30 czerwca 1992r. z p. Romanem Gawrychem, prezydentem klubu rotariańskiego ze Szczecina, prof. Zdzisław Piątek podjął jego propozycję aby przystąpić do organizowania klubu w Koszalinie. Po pewnym czasie wyłoniła się grupa założycielska - Zdzisław i Andrzej Piątkowie, Zbigniew Juszkiewicz, Jan Michalik, Romuald Wanowicz, Ryszard Bochnia, Jan Konieczny oraz kilka innych osób, która jesienią tegoż roku na kilku spotkaniach omówiła w ogólnym zarysach zasady organizacyjne i cele działalności klubu oraz zgłosiła kandydatury na jego członków spośród przedstawicieli różnych zawodów i środowisk społecznych Koszalina. Ważne znaczenie miało spotkanie w dniu 16 listopada 1992r. W szerszym już gronie powołano tymczasowe władze organizującego się klubu na czele prof. Z. Piątkiem. Omówiono kwestie związane z rejestracją sądową i rejestracją klubu w międzynarodowym systemie Rotary, rozpoczęto prace nad statutem i regulaminem klubowym, zdano relację z wizyty w Koszalinie i ze spotkania z gubernatorem dystryktu szwedzkiego, który w tamtym czasie opiekował się polskimi klubami. Ponadto ustalono wysokość wpisowego i składki członkowskiej oraz zlokalizowano pierwszą siedzibę klubową przy ul. Mieszka I. Odtąd spotkania odbywały się już regularnie w stopniowo powiększającym się gronie. 21 grudnia przyjęto oficjalną nazwę klubu: "Koszaliński Klub Rotariański" w Koszalinie. W pierwszych miesiącach 1993r. kontynuowano prace nad tworzeniem statutu i regulaminu, zgłoszono pierwsze propozycje w zakresie pomocy charytatywnej oraz stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów - typując konkretne osoby i instytucje.

10 lutego 1993r. Koszaliński Klub Rotariański został zarejestrowany postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie. 1 marca zgodnie z wymogami statutu wybrano pierwszego prezydenta i zarząd. W tym samym miesiącu wysłany został do władz Dystryktu w Szwecji wniosek (wraz z niezbędną dokumentacją) o zarejestrowanie klubu jako członka Rotary International. Powiadomienie o dokonaniu tej rejestracji klub otrzymał na początku czerwca, wraz z załączonymi z tej okazji gratulacjami władz Rotary.

Na kolejnych spotkaniach w ciągu lata i jesieni tegoż roku szeregi klubowe powiększały się o coraz nowych członków, trwały też wszechstronne przygotowania do Charteru założycielskiego, którego termin ustalono na listopad.

Uroczystości Charteru klubu odbyły się w dniach 19-21.11.1993r. Za oficjalną datę powstania klubu przyjęto datę 19.11.1993r.

Odnotowano też pierwszy wyjazd zagraniczny reprezentacji klubu - do Szwecji, gdzie goszczono w tamtejszych klubach rotariańskich. Klub zyskał na stałe miejsce swoich spotkań - ustalono je na poniedziałki, a lokal w pomieszczeniach koszalińskiego Domu Technika NOT.

Na przełomie 1997-1998 siedziba klubu została przeniesiona do restauracji Zielony Młyn.

Obecnie spotkania Rotary Club Koszalin odbywają się w Hotelu Gromada.

rckoszalin-logo2x.png

Rotary Club Koszalin jest organizacją pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku.

Wszystkie przekazane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na sprzęt do diagnostyki i leczenia retinopatii u wcześniaków.

Numer KRS: 0000181824.

Numer konta bankowego: 95 1500 1096 1210 9006 5567 0000.

Obserwuj nas