Drukuj Email
Fundacja Rotary

Fundacja Rotary (The Rotary Foundation) jest instytucją pożytku publicznego. Jej misją jest promowanie pokoju światowego, porozumienia i dobrej woli w stosunku międzynarodowych poprzez wspomaganie ochrony zdrowia, edukacji i walkę z biedą .

 

Finansowanie

W roku rotariańskim zakończonym 30 czerwca 2009 r. Fundacja Rotary otrzymała datki w łącznej kwocie 223.8 mln USD. Zostały one przeznaczone na prowadzenie przez kluby i dystrykty projekty humanitarne i edukacyjne, w tym na globalne zwalczanie polio. Datki są przekazywane na jeden z trzech funduszy.

  • Fundusz Programów Rocznych

(Annual Programs Fund) jest źródłem grantów i subsydiów w ramach programu fundacji.

  • Fundusz Stały

(Permanent Found) fundusz, którego tylko część przychodów z inwestycji jest wydawana na programy Fundacji Rotary, zapewniając dzięki temu płynność finansową fundacji.

  • Fundusz PolioPlus

Finansujący rotariańską akcję na rzecz uwolnienia świata od polio. Każdy dolar przekazany Fundacji wspomaga jej programy humanitarne, edukacyjne i kulturalne. Kluby i dytrykty z całego świata ubiegają się o granty na swoje projekty i otrzymują je z funduszy fundacji. Every Rotarian, Every Year (Każdy Rotarianin, Co Roku) to hasło zachęcające, by każdy rotarianin rocznie wpłacał co najmniej 100 dolarów na fundację, aby w ten sposób zapewnić realizację najważniejszych programów.

Programy Edukacyjne

Te programy służą promocji międzynarodowego porozumienia poprzez poznawanie ludzi z różnych krajów i kultur.

  • Stypendium Ambasadorskie

(Ambassadorial Scholarship) - międzynarodowy program finansowania studiów uniwersyteckich, corocznie wysyła za granicę około 500 studentów, którzy również pełnią rolę ambasadorów dobrej woli.

  • Rotariańskie Stypendia Programu Pokojowego

(Rotary Peace Fellowship) -  stypendia dla specjalistów w dziedzinie pokoju i rozwiązywania konfliktów, są to studia magisterskie i zawodowe w jednym z sześciu Rotariańskich Centrów Studiów Międzynarodowych.

  • Program Wymiany Grup Studyjnych

(Group Study Exchange) - krótkoterminowe wymiany grup zawodowych między dystryktami z różnych krajów przeznaczone dla nie-rotarian w wieku 25 do 40 lat.

Programy Grantów Humanitarnych

Pozwalają rotarianom zwiększyć udział finansowy w projektach międzynarodowych, takich jak budowy studni, opieki zdrowotnej czy likwidacji analfabetyzmu.

  • Uproszczone Granty Dystryktów

(District Simplified Grants) umożliwiają dystryktom wspieranie ze środków dystryktalnego funduszu celowego Fundacji Rotary działań oraz programów humanitarnych na rzecz społeczności lokalnych lub zagranicznych.


"Pokonajmy wreszcie polio"

End Polio Now Zwalczanie polio jest dobroczynnym celem Rotary. Rotarianie na całym świecie wydali ponad 1 mld dolarów i podarowali wiele godzin wolontariatu by zaszczepić ponad dwa miliardy dzieci w 122 krajach. Od 1987 liczba nowych zakażeń spadła o ponad 99 proc.

więcej »

Test Czterech Pytań

Dotyczy wszystkiego, co myślimy, mówimy czy robimy:
1. Czy to prawda
2. Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych?
3. Czy to zbuduje dobrą wolę i umocni przyjaźń?
4. Czy to będzie korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

więcej »

Fundacja Rotary

Fundacja Rotary (The Rotary Foundation) jest instytucją pożytku publicznego. Jej misją jest promowanie pokoju światowego, porozumienia dobrej woli w stosunkach międzynarodowych poprzez wspomaganie ochrony zdrowia, edukacji i walkę z biedą.

więcej »