Drukuj Email
Historia powstania klubu

Rotary w Koszalinie datuje swą działalność od 1993 roku, ale idea powstania klubu pojawiła się w granie kilku osób - przyszłych jego członków - jeszcze w połowie 1992 r.

Na spotkaniu 30 czerwca 1992 r. z p. Romanem Gawrychem, prezydentem klubu rotariańskiego ze Szczecina, prof. Zdzisław Piątek podjął jego propozycję aby przystąpić do organizowania klubu w Koszalinie. Po pewnym czasie wyłoniła się grupa założycielska: Zdzisław i Andrzej Piątkowie, Zbigniew Juszkiewicz, Jan Michalik, Romuald Wanowicz, Ryszard Bochnia, Jan Konieczny oraz kilka innych osób, która jesienią tegoż roku na kilku spotkaniach omówiła w ogólnym zarysach zasady organizacyjne i cele działalności klubu oraz zgłosiła kandydatury na jego członków spośród przedstawicieli różnych zawodów i środowisk społecznych Koszalina. Ważne znaczenie miało spotkanie w dniu 16 listopada 1992 r. W szerszym już gronie powołano tymczasowe władze organizującego się klubu na czele prof. Z. Piątkiem. Omówiono kwestie związane z rejestracją sądową i rejestracją klubu w międzynarodowym systemie Rotary, rozpoczęto prace nad statutem i regulaminem klubowym, zdano relację z wizyty w Koszalinie i ze spotkania z gubernatorem dystryktu szwedzkiego, który w tamtym czasie opiekował się polskimi klubami. Ponadto ustalono wysokość wpisowego i składki członkowskiej oraz zlokalizowano pierwszą siedzibę klubową przy ul. Mieszka I. Odtąd spotkania odbywały się już regularnie w stopniowo powiększającym się granie. 21 grudnia przyjęto oficjalną nazwę klubu: ,,Koszaliński Klub Rotariański" w Koszaliniel. W pierwszych miesiącach 1993 r. kontynuowano prace nad tworzeniem statutu i regulaminu, zgłoszono pierwsze propozycje w zakresie pomocy charytatywnej oraz stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów - typując konkretne osoby i instytucje.

10 lutego 1993 Koszaliński Klub Rotariański został zarejestrowany postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie. 1 marca zgodnie z wymogami statutu wybrano pierwszego prezydenta i zarząd Koszalińskiego Klubu Rotariańskiego. W tym samym miesiącu wysłany został wniosek (wraz z niezbędną dokumentacją) do władz Dystryktu w Szwecji o zarejestrowanie klubu jako członka Rotary International. Powiadomienie o dokonaniu tej rejestracji klub otrzymał na początku czerwca, wraz z załączonymi z tej okazji gratulacjami władz Rotary.

Na kolejnych spotkaniach w ciągu lata i jesieni tegoż roku szeregi klubowe powiększały się o coraz nowych członków, trwały też wszechstronne przygotowania do Charteru założycielskiego, którego termin ustalono na listopad.

Uroczystości Charteru klubu odbyły się w dniach 19-21.11.1993. Za oficjalną datę powstania klubu przyjęto datę 19.11.1993 r.

Odnotowano też pierwszy wyjazd zagraniczny reprezentacji klubu - do Szwecji, gdzie goszczono w tamtejszych klubach rotariańskich. Klub zyskał na stałe miejsce swoich spotkań - ustalono je na poniedziałki, a lokal w pomieszczeniach koszalińskiego Domu Technika NOT.

Na przełomie 1997-1998 siedziba klubu została przeniesiona do restauracji Zielony Młyn, gdzie spotkania klubu odbywają się do dnia dzisiejszego.

uroczystosci-charteru-1uroczystosci-charteru-2uroczystosci-charteru-3
uroczystosci-charteru-4uroczystosci-charteru-5uroczystosci-charteru-6

"Pokonajmy wreszcie polio"

End Polio Now Zwalczanie polio jest dobroczynnym celem Rotary. Rotarianie na całym świecie wydali ponad 1 mld dolarów i podarowali wiele godzin wolontariatu by zaszczepić ponad dwa miliardy dzieci w 122 krajach. Od 1987 liczba nowych zakażeń spadła o ponad 99 proc.

więcej »

Test Czterech Pytań

Dotyczy wszystkiego, co myślimy, mówimy czy robimy:
1. Czy to prawda
2. Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych?
3. Czy to zbuduje dobrą wolę i umocni przyjaźń?
4. Czy to będzie korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

więcej »

Fundacja Rotary

Fundacja Rotary (The Rotary Foundation) jest instytucją pożytku publicznego. Jej misją jest promowanie pokoju światowego, porozumienia dobrej woli w stosunkach międzynarodowych poprzez wspomaganie ochrony zdrowia, edukacji i walkę z biedą.

więcej »